รูปแบบของ array

array ที่มี index เป็น ตัวเลข เรียกว่า numerical array ตัวอย่างเช่น

$a=array();
$a[0]="tokyo";
$a[1]="new york";
$a[2]="USA";

array ที่มี index เป็น ชื่อ เรียกว่า associative array ตัวอย่างเช่น

$a=array();
$a['city']="tokyo";
$a['country']="USA";


menu php