ฟังก์ชัน trim()
ตัดช่องว่างต้นและท้ายสตริง ด้วยฟังก์ชัน trim()

 

รูปแบบ
trim(string,charlist)

string คือ สตริงที่ต้องการตัดช่องว่าง

charlist คือ ตัวอักษรที่ต้องการตัด
"\0" - NULL
"\t" - tab
"\n" - new line
"\x0B" - vertical tab
"\r" - carriage return
" " - ordinary white spaceตัวอย่าง
<?php

$str = " Hello World ";
echo trim($str);

?>

 


ผลลัพธ์
Hello World

 

 


กลับ menu php