ฟังก์ชัน time_nanosleep()
delay การทำงาน ด้วยฟังก์ชัน time_nanosleep()

 

รูปแบบ
time_nanosleep(seconds,nanoseconds)

seconds คือ จำนวนเวลาที่หยุดการทำงาน หน่วยเป็น วินาที

nanoseconds คือ จำนวนเวลาหน่วยเป็น nanoseconds (ต้องน้อยกว่า 1,000,000,000)

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php

time_nanosleep(10 , 500000000);

?>

 


กลับ menu php