ฟังก์ชัน time()
การใช้ฟังก์ชัน time() เพื่อรับค่า timestamp(วินาทีนับจาก 1 มกราคม 1970) ของวันเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน time() จะ return ค่า timestamp ของวันเวลาปัจจุบัน

ตัวอย่าง

<?php

echo time();

?>

ผลลัพธ์

1277546379


menu php