ฟังก์ชัน tempnam()
สร้างไฟล์ชั่วคราว ด้วยฟังก์ชัน tempnam()

รูปแบบ
tempnam(dir,prefix)
dir คือ ที่อยู่ของไฟล์
prefix คือ คำนำหน้าชื่อของไฟล์

ค่า return
path ของไฟล์

 

ตัวอย่าง
<?php

echo tempnam("C:\\","tem");

?>

จากตัวอย่าง จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น C:\temFB.tmp


กลับ menu php