ฟังก์ชัน tan()
หาค่าของ Tangent ด้วยฟังก์ชัน tan()


ฟังก์ชัน tan() จะรับพารามิเตอร์ใน หน่วย radian และ return ค่า Tangent ออกมา

 

ตัวอย่าง
<?php

echo tan(M_PI); // 0

?>

จากตัวอย่าง ค่าของ tan 180 องศา = 0

 


กลับ menu php