ฟังก์ชัน symlink()
สร้าง symbolic link ด้วยฟังก์ชัน symlink()

รูปแบบ
bool symlink ( string $target , string $link )
$target คือ path ที่จะ link ไป
$link คือ ชื่อ link

* ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถทำงานบน windows platforms

 

ตัวอย่าง
<?php

$target = 'uploads.php';
$link = 'uploads';
symlink($target, $link);

echo readlink($link);

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้าสร้างสำเร็จ
return ค่า FALSE ถ้าสร้างไม่สำเร็จ


กลับ menu php