คำสั่ง switch
คำสั่ง switch ในภาษา php


คำสั่ง switch

เป็นคำสั่งให้เลือกการทำงานเป็นกรณี
ตัวอย่าง
switch ($a)
{
case 1:
{ ... }
break;
case 2:
{ ... }
break;
default:
{ ... }
}กลับ menu php