ใช้ array และฟังก์ชัน list()
การสลับค่าระหว่าง 2 ตัวแปรด้วย array และฟังก์ชัน list()

ปกติต้องใช้ตัวแปรตัวที่สามในการรับค่าไว้ก่อนแล้วจึงสลับค่า
แต่สามารถใช้ array กับ ฟังก์ชัน list() แทนได้

ตัวอย่าง

$city=array('tokyo','new york');

list($USACity,$japanCity)=$city;
echo $japanCity;
echo $USACity;

list($japanCity,$USACity)=$city;
echo $japanCity;
echo $USACity;

menu php