ฟังก์ชัน strtoupper()
เปลี่ยนตัวอักษรในสตริงเป็นตัวอักษรใหญ่ ด้วยฟังก์ชัน strtoupper()

 

รูปแบบ
strtoupper(string)

string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน


ตัวอย่าง
<?php

echo strtoupper("Hello world");

?>

 


ผลลัพธ์
HELLO WORLD

 

 


กลับ menu php