ฟังก์ชัน strtok()
แบ่งสตริงออกเป็นคำย่อยๆ(token) ด้วยฟังก์ชัน strtok()

ฟังก์ชัน strtok() จะ return ค่าออกมาเป็นสตริง

 

รูปแบบ
strtok(string,split)

string คือ สตริงที่ต้องการตัด

split คือ คำที่ต้องการใช้เป็นตัวแ่บ่ง

ฟังก์ชันนี้จะส่งค่าพารามิเตอร์เป็น string เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น ตามตัวอย่างตัวอย่าง
<?php

$string = "Hello A Beautiful day A Beautiful world.";
$token = strtok($string, " ");

while ($token != false)
{
echo "$token<br />";
$token = strtok(" ");
}

?>

 


ผลลัพธ์
Hello
A
Beautiful
day
A
Beautiful
world.

 

 


กลับ menu php