ฟังก์ชัน strripos()
ค้นหาตำแหน่งสุดท้ายของคำในสตริง ด้วยฟังก์ชัน strripos()

ฟังก์ชัน strripos() จะ return ตำแหน่งแรกที่พบคำ
ฟังก์ชัน strripos() เป็น case-insensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าเหมือนกัน

ตำแหน่งแรกคือ 0

 

รูปแบบ
strripos(string , find , start)

string คือ สตริง

find คือ คำที่ต้องการ

start คือ ตำแหน่งที่เริ่มค้น


ตัวอย่าง
<?php

echo strripos("Hello world","WO");

?>

 


ผลลัพธ์
6

 


กลับ menu php