ฟังก์ชัน strrchr()
ค้นหาส่วนของสตริงสุดท้ายที่พบตัวอักษรตามกำหนด ด้วยฟังก์ชัน strrchr()

ฟังก์ชัน strrchr() จะ return ส่วนที่เหลือของสตริงที่พบคำตามที่กำหนด

 

รูปแบบ
strrchr(string , char)

string คือ สตริง

char คือ คำที่ต้องการค้น
ถ้าเป็นตัวเลข จะค้นตัวอักษรที่ตรงกับเลข ascii


ตัวอย่าง
<?php

echo strrchr("Hello world","world");

?>

 


ผลลัพธ์
world

 


กลับ menu php