ฟังก์ชัน strpos()
ค้นหาตำแหน่งแรกของคำในสตริง ด้วยฟังก์ชัน strpos()

ฟังก์ชัน strpos() จะ return ตำแหน่งแรกที่พบคำ
ฟังก์ชัน strpos() เป็น case-sensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าไม่เหมือนกัน

ตำแหน่งแรกคือ 0

 

รูปแบบ
strpos(string , find , start)

string คือ สตริง

find คือ คำที่ต้องการ

start คือ ตำแหน่งที่เริ่มค้น


ตัวอย่าง
<?php

echo strpos("Hello world","wo");

?>

 


ผลลัพธ์
6

 


กลับ menu php