ฟังก์ชัน strpbrk()
ค้นหาส่วนของสตริงจากตัวอักษร ด้วยฟังก์ชัน strpbrk()

ฟังก์ชัน strpbrk() จะ return ส่วนที่เหลือทั้งหมดของสตริงตั้งแต่ส่วนแรกที่พบ
ฟังก์ชัน strpbrk() เป็น case-sensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าไม่เหมือนกัน

 

รูปแบบ
strpbrk(string , charlist)

string คือ สตริง

charlist คือ คำที่ต้องการ


ตัวอย่าง
<?php

echo strpbrk("Hello world","oe");

?>

 


ผลลัพธ์
ello world

 


กลับ menu php