ฟังก์ชัน strncmp()
เปรียบเทียบสตริง ด้วยฟังก์ชัน strncmp()

ฟังก์ชันนี้จะสนใจตัวอักษรเล็กและใหญ่ case-sensitive

รูปแบบ
strncmp(string1 , string2 , length)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่2

length คือ จำนวนตัวอักษรที่จะเปรียบเทียบ


ค่า return
0 - ถ้าสองสตริงเหมือนกัน
<0 - ถ้า string1 น้อยกว่า string2
>0 - ถ้า string1 มากกว่า string2

ตัวอย่าง
<?php

echo strncmp("Hello world","Hello earth",6);

?>


ผลลัพธ์
0

 


กลับ menu php