ฟังก์ชัน strnatcmp()
เปรียบเทียบสตริงโดยเรียงลำดับตามความเข้าใจของมนุษย์ ด้วยฟังก์ชัน strnatcmp()

ฟังก์ชันนี้จะสนใจตัวอักษรเล็กและใหญ่ case-sensitive

รูปแบบ
strnatcmp(string1 , string2)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่2

ค่า return
0 - ถ้าสองสตริงเหมือนกัน
<0 - ถ้า string1 น้อยกว่า string2
>0 - ถ้า string1 มากกว่า string2

ตัวอย่าง
<?php

echo strnatcmp("2","10");
echo "<br />";
echo strnatcmp("10","2");

?>


ผลลัพธ์
-1
1

 


กลับ menu php