ฟังก์ชัน strnatcasecmp()
เปรียบเทียบสตริงโดยเรียงลำดับตามความเข้าใจของมนุษย์ ด้วยฟังก์ชัน strnatcasecmp()

ฟังก์ชันนี้จะไม่สนใจตัวอักษรเล็กและใหญ่

รูปแบบ
strnatcasecmp(string1 , string2)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่2

ค่า return
0 - ถ้าสองสตริงเหมือนกัน
<0 - ถ้า string1 น้อยกว่า string2
>0 - ถ้า string1 มากกว่า string2

ตัวอย่าง
<?php

echo strnatcasecmp("2","10");
echo "<br />";
echo strnatcasecmp("10","2");

?>


ผลลัพธ์
-1
1

 


กลับ menu php