ฟังก์ชัน strlen()
หาความยาวของสตริง ด้วยฟังก์ชัน strlen()

 

รูปแบบ
strlen(string)

string คือ สตริงที่ต้องการหาความยาว


ตัวอย่าง
<?php

echo strlen("Hello world");

?>

 


ผลลัพธ์
11

 


กลับ menu php