ฟังก์ชัน stristr()
ตัดส่วนที่ต้องการจากสตริง ด้วยฟังก์ชัน stristr()


ฟังก์ชัน stristr() เป็น case-insensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าเหมือนกัน

 

รูปแบบ
stristr(string , search)

string คือ สตริงที่ต้องการตัด

search คือ คำที่ต้องการ
ถ้าใส่เป็นตัวเลขจะกลายเป็นตัวอักษรที่มีค่า ascii ตามตัวเลขตัวอย่าง
<?php

echo stristr("Hello world!","WORLD");
echo "<br />";
echo stristr("Hello world!",119);
echo "<br />";
echo stristr("Hello world!",87);

?>

 


ผลลัพธ์
world!
world!
world!

 


กลับ menu php