ฟังก์ชัน stripos()
ค้นหาตำแหน่งแรกของคำที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน stripos()


ฟังก์ชัน stripos() เป็น case-insensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าเหมือนกัน

 

รูปแบบ
stripos(string , find , start)

string คือ สตริง

find คือ คำที่ต้องการหาตำแหน่ง

start คือ ตำแหน่งที่ต้องการเริ่มค้นตัวอย่าง
<?php

echo stripos("Hello world!","WO");

?>

 


ผลลัพธ์
6

 


กลับ menu php