ฟังก์ชัน stripcslashes()
ตัด backslashe ออกจากสตริง ด้วยฟังก์ชัน stripcslashes()

ฟังก์ชัน stripcslashes() จะรู้จักตัวอักษรแบบภาษา c เช่น \n, \r , octal and hexadecimal representation

 

รูปแบบ
stripcslashes(string)

string คือ สตริงตัวอย่าง
<?php

echo stripcslashes('H\xa0ello') ;

?>

 


ผลลัพธ์
H ello

 


กลับ menu php