ฟังก์ชัน strip_tags()
ตัด tag HTML, XML, PHP ออกจากสตริง ด้วยฟังก์ชัน strip_tags()

 

รูปแบบ
strip_tags(string , allow)

string คือ สตริง

allow คือ tag ที่ไม่ต้องตัดตัวอย่าง
<?php

echo strip_tags("Hello <b>world</b>");

?>

 


ผลลัพธ์
Hello world

 


กลับ menu php