ฟังก์ชัน strcspn()
หาจำนวนตัวอักษรที่ถูกพบก่อนตัวอักษรที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน strcspn()

 

รูปแบบ
strcspn(string , char , start , length)

string คือ สตริงที่ต้องการค้น

char คือ ตัวอักษรที่กำหนด

start คือ จุดเริ่มต้น

length คือ ความยาวของสตริง (จำนวนสตริงที่จะค้น)ตัวอย่าง
<?php

echo strcspn("Hello world!","w");

?>

 


ผลลัพธ์
6

 


กลับ menu php