ฟังก์ชัน strchr()
ตัดส่วนที่ต้องการจากสตริง ด้วยฟังก์ชัน strchr()

ฟังก์ชัน strchr() เป็น alias ของฟังก์ชัน strstr()
ฟังก์ชัน strchr() เป็น case-sensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าต่างกัน

 

รูปแบบ
strchr(string , search)

string คือ สตริงที่ต้องการตัด

search คือ คำที่ต้องการ
ถ้าใส่เป็นตัวเลขจะกลายเป็นตัวอักษรที่มีค่า ascii ตามตัวเลขตัวอย่าง
<?php

echo strchr("Hello world!","world");
echo "<br />";
echo strchr("Hello world!",119);
echo "<br />";
echo strchr("Hello world!zzzzzzzzzzzzzz","world");

?>

 


ผลลัพธ์
world!
world!
world!zzzzzzzzzzzzzz

 

ฟังก์ชันนี้จะตัดส่วนของสตริงตั้งแต่คำแรกที่พบตัวอักษรที่กำหนด

 


กลับ menu php