ฟังก์ชัน str_word_count()
นับจำนวนคำในสตริง ด้วยฟังก์ชัน str_word_count()

รูปแบบ
str_word_count(string , return , char)

string คือ สตริงที่ต้องการนับคำ

return คือ ค่าที่จะ return จากฟังก์ชัน
ค่าที่เป็นไปได้คือ
0 - (Default)
return จำนวนของคำที่พบในสตริง
1 -
return array ของคำที่พบในสตริง
2 -
return array โดยที่ key เป็นตำแหน่งของคำที่พบในสตริง และ value เป็นคำ

char คือ ตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นคำ

ตัวอย่าง
<?php

echo str_word_count("Hello world!");

echo "<br /><br />";

print_r(str_word_count("Hello world!",1));

echo "<br /><br />";

print_r(str_word_count("Hello world!",2));

?>


ผลลัพธ์
2

Array
(
[0] => Hello
[1] => world
)

Array
(
[0] => Hello
[6] => world
)

 


กลับ menu php