ฟังก์ชัน str_rot13()
เข้ารหัสด้วยการเลื่อนตัวอักษรไป 13 ตัว ด้วยฟังก์ชัน str_rot13()

รูปแบบ
str_rot13(string)

string คือ สตริงที่ต้องการเข้ารหัสตัวอย่าง
<?php

echo str_rot13("Hello World");
echo "<br />";
echo str_rot13("Uryyb Jbeyq");

?>


ผลลัพธ์
Uryyb Jbeyq
Hello World

 


กลับ menu php