ฟังก์ชัน str_pad()
เติมอักษรเข้าสตริงด้วยคำที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน str_pad()

รูปแบบ
str_pad(string , length , pad_string , pad_type)

string คือ สตริงที่ต้องการเติมคำ

length คือ ความยาวของสตริงที่ต้องการ

pad_string คือ ตัวอักษรหรือคำที่ต้องการเติม

pad_type คือ รูปแบบการเติม ค่าที่เป็นไปได้คือ
STR_PAD_BOTH - เติมทั้งสองข้าง ถ้าไม่ลงตัวข้างขวาจะถูกเติมมากกว่า
STR_PAD_LEFT - เติมด้านซ้าย
STR_PAD_RIGHT -
เติมด้านขวา (default)


ตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello World";
echo str_pad($str,20,".");

?>


ผลลัพธ์
Hello World.........

 

 


กลับ menu php