ฟังก์ชัน str_ireplace()
แทนคำในสตริงด้วยคำที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน str_ireplace()

ฟังก์ชัน str_ireplace() เป็นCase-insensitive คือ ไม่สนใจตัวอักษรใหญ่และเล็ก

รูปแบบ
str_ireplace(find , replace , string , count)

find คือ คำที่ต้องการลบ

replace คือ คำที่ต้องการใส่แทน

string คือ สตริง

count คือ ตัวแปรที่รับข้อมูลจำนวนคำที่แทนลงไป (นับเป็นคำ)

ตัวอย่าง
<?php

echo str_ireplace("WORLD","earth","Hello world!",$var);
echo "<br />";
echo $var;

?>


ผลลัพธ์
Hello earth!
1

 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า แทน world ด้วย earth
ตัวแปร $var มีค่าเท่ากับ 1 เพราะแทนไป 1 คำ

 


กลับ menu php