ฟังก์ชัน sscanf()
ใส่สตริงให้ตัวแปร ตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน sscanf()

รูปแบบ
sscanf(string , format , arg)

string คือ สตริงที่ต้องการอ่าน

format คือ รูปแบบที่ต้องการ
รูปแบบที่น่าสนใจคือ
%% - รูปแบบ %
%b - เลขฐานสอง
%c - ตัวอักษรที่สอดคล้องกับ ASCII value
%d - เลขฐาน 10 แบบมีเครื่องหมาย
%e - สัญลักษณ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.2e+2
%u - เลขฐาน 10 แบบไม่มีเครื่องหมาย
%f - เลขทศนิยมแบบมี local settings
%F - เลขทศนิยมแบบไม่มี local settings
%o - เลขฐาน 8
%s - String
%x - เลขฐาน 16 ตัวอักษรเล็ก
%X - เลขฐาน 16 ตัวอักษรใหญ่

arg คือ ตัวแปรที่รับข้อมูลตัวอย่าง
<?php

$string = "a=1 b=2";
sscanf($string,"a=%d b=%d",$varA,$varB);
echo $varA;
echo "<br />";
echo $varB;

?>


ผลลัพธ์
1
2

 


กลับ menu php