ฟังก์ชัน srand()
กำหนดค่า seed ให้กับการสุ่มตัวเลขของฟังก์ชัน rand() ด้วยฟังก์ชัน srand()


ฟังก์ชัน srand() จะใช้คู่กับฟังก์ชัน rand()

 

ตัวอย่าง
<?php

srand(1);
echo rand();

?>

ผลลัพธ์
32422

จากตัวอย่างใช้ฟังก์ชัน srand() เพื่อ seed ค่าให้สำหรับฟังก์ชัน rand() ค่า seed ตามตัวอย่างคือ 1
ผลลัพธ์ที่่ออกมาจะเป็น 32422 เสมอ
ฟังก์ชัน srand() จะมีประโยชน์ในการเปลี่ยนค่า seed เพื่อไม่ให้ฟังก์ชัน rand() สุ่มค่าเดิมออกมา

 


กลับ menu php