ฟังก์ชัน sprintf()
ใส่สตริงให้ตัวแปร ตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน sprintf()

รูปแบบ
sprintf(format , arg)

format คือ รูปแบบที่ต้องการ
รูปแบบที่น่าสนใจคือ
%% - รูปแบบ %
%b - เลขฐานสอง
%c - ตัวอักษรที่สอดคล้องกับ ASCII value
%d - เลขฐาน 10 แบบมีเครื่องหมาย
%e - สัญลักษณ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.2e+2
%u - เลขฐาน 10 แบบไม่มีเครื่องหมาย
%f - เลขทศนิยมแบบมี local settings
%F - เลขทศนิยมแบบไม่มี local settings
%o - เลขฐาน 8
%s - String
%x - เลขฐาน 16 ตัวอักษรเล็ก
%X - เลขฐาน 16 ตัวอักษรใหญ่

arg คือ ข้อความที่ใส่ให้ formatตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello World";
$var = sprintf("%s",$str);
echo $var;

?>


ผลลัพธ์
Hello World

 

ตัวแปร $var มีค่า Hello World

 


กลับ menu php