ฟังก์ชัน soundex()
หา soundex key ของสตริงตัวอักษรแทนเสียงอ่าน ด้วยฟังก์ชัน soundex()

soundex key คือ ตัวอักษรหรือตัวเลข 4 ตัวแทนเสียงอ่าน

 

รูปแบบ
soundex(string)

string1 คือ สตริง


ตัวอย่าง
<?php

$str = "hello";
echo soundex($str);

?>


ผลลัพธ์
H400

 

 


กลับ menu php