รับข้อมูล ด้วยฟังก์ชัน socket_recv()
รับข้อมูล ด้วยฟังก์ชัน socket_recv()


ฟังก์ชัน socket_recv() ใช้สำหรับรับข้อมูล

รูปแบบคือ

int socket_recv ( resource $socket , string $buf , int $len , int $flags )

retrun value คือ จำนวน byte ที่รับ
$socket คือ socket resource
$buf คือ buffer ที่เก็บข้อมูลไว้
$len คือ ความยาวของข้อมูลที่จะส่งหน่วยเป็น byte
$flags คือ ค่า flag

ตัวอย่าง
<?php
$stringGet="GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.example.com\r\nConnection: Close\r\n\r\n";
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
$bool=socket_connect ( $socket , '192.0.32.10' , 80);
$byteSend= socket_send ( $socket , $stringGet , strlen($stringGet) , 0 );

$byteReceive = socket_recv($socket, $buffer, 1024, MSG_WAITALL);

socket_close($socket);

echo $buffer ;
?>

อ่านข้อมูลของ flag ได้ที่ http://www.php.net/manual/en/function.socket-recv.phpกลับ menu php