สร้าง socket resource ด้วยฟังก์ชัน socket_create()
สร้าง socket resource ด้วยฟังก์ชัน socket_create()


ฟังก์ชัน socket_create() ใช้สำหรับสร้าง socket resource

รูปแบบคือ

resource socket_create ( int $domain , int $type , int $protocol )

พารามิเตอร์ domain

รูปแบบ คำอธิบาย
AF_INET IPv4
AF_INET6 IPv6


พารามิเตอร์ type

รูปแบบ คำอธิบาย
SOCK_STREAM

connect ในรูปแบบ stream
protocol หลักๆ ที่ใช้รูปแบบนี้คือ TCP
SOCK_DGRAM

Supports datagrams
protocol หลักๆ ที่ใช้รูปแบบนี้คือ UDP
SOCK_RAW

packet แบบ raw


พารามิเตอร์ protocol

รูปแบบ คำอธิบาย
SOL_TCP protocol TCP
SOL_UDP protocol UDPพารามิเตอร์รูปแบบอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://php.net/manual/en/function.socket-create.php


ตัวอย่าง

<?php
$stringGet="GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.example.com\r\nConnection: Close\r\n\r\n";
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
$bool=socket_connect ( $socket , '192.0.32.10',80);
$byteSend= socket_send ( $socket , $stringGet , strlen($stringGet) , 0 );
$byteReceive = socket_recv($socket, $buffer, 1024, MSG_WAITALL);
socket_close($socket);

echo $buffer ;
?>

ผลลัพธ์ของตัวอย่างนี้เป็นการขอข้อมูลจาก web http://www.example.com/ แล้วทำการ print ข้อมูลกลับ menu php