ติดต่อ server ด้วยฟังก์ชัน socket_connect()
ติดต่อ server ด้วยฟังก์ชัน socket_connect()ฟังก์ชัน socket_connect() ใช้สำหรับสร้างการติดต่อไปที่เครื่องที่ต้องการ

รูปแบบคือ

bool socket_connect ( resource $socket , string $address , int $port )

ตัวอย่าง
<?php
$stringGet="GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.example.com\r\nConnection: Close\r\n\r\n";
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);

$bool=socket_connect ( $socket , '192.0.32.10' , 80);

$byteSend= socket_send ( $socket , $stringGet , strlen($stringGet) , 0 );
$byteReceive = socket_recv($socket, $buffer, 1024, MSG_WAITALL);
socket_close($socket);

echo $buffer ;
?>

ตัวอย่างนี้ใช้ socket_connect() connect ไปที่ 192.0.32.10 ซึ่งคือ web http://www.example.com/
ถ้าไม่รู้ ip address สามารถใช้ ฟังก์ชัน gethostbyname() เช่น $ip = gethostbyname('www.example.com');กลับ menu php