ฟังก์ชัน sleep()
delay การทำงาน ด้วยฟังก์ชัน sleep()

 

รูปแบบ
sleep(seconds)

seconds คือ จำนวนเวลาที่หยุดการทำงาน หน่วยเป็นวินาที

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php

// current time
echo date('h:i:s') . "\n";

// sleep for 10 seconds
sleep(10);

// หลังจาก 10 seconds
echo date('h:i:s') . "\n";

?>

 


กลับ menu php