ฟังก์ชัน sizeof()
นับจำนวน element ใน array


ตัวอย่าง

$a=array("tokyo","new york");
print sizeof($a);

ผลลัพธ์
2

จากตัวอย่าง ฟังก์ชัน sizeof() บอกจำนวน element ใน array ว่าเท่ากับ 2

menu php