ฟังก์ชัน sin()
หาค่าของ sine ด้วยฟังก์ชัน sin()


ฟังก์ชัน sin() จะรับพารามิเตอร์ใน หน่วย radian และ return ค่า sine ออกมา

 

ตัวอย่าง
<?php

echo sin(M_PI_2); // 1

?>

จากตัวอย่าง ค่าของ sin 90 องศา = 1

 


กลับ menu php