การอ่านข้อความจากไฟล์ xml ด้วยฟังก์ชัน simplexml_load_file()
การอ่านข้อความจากไฟล์ xml
ด้วย ฟังก์ชัน simplexml_load_file()

ตัวอย่าง
<?php

$xml = simplexml_load_file('city.xml');
foreach($xml->city as $city)
{
$name=$city->name;
$country=$city->country;
echo "$name is in $country"."<BR>";
}

?>

จากตัวอย่างเป็นการโหลด xml จากไฟล์ city.xml เข้ามาด้วย ฟังก์ชัน simplexml_load_file()


กลับ menu php