ฟังก์ชัน similar_text()
หาจำนวนตัวอักษรที่เหมือนกันระหว่าง 2 สตริง ด้วยฟังก์ชัน similar_text()

 

รูปแบบ
similar_text(string1 , string2 , percent)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่สอง

percent คือ ตัวแปรที่รับค่าความต่างของสองสตริงในรูปจำนวน %


ตัวอย่าง
<?php

echo similar_text("Hello World","Hello earth",$percent);
echo "<br />";
echo $percent;

?>


ผลลัพธ์
7
63.6363636364

 

จากตัวอย่างเหมือนกัน 7 ตัวอักษร เป็น 63.6363636364 %

 


กลับ menu php