ฟังก์ชัน show_source()
แสดงข้อมูลของไฟล์ และ highlight PHP syntax ด้วยฟังก์ชัน show_source()

ฟังก์ชัน show_source() เป็น alias ของ highlight_file()

 

รูปแบบ
show_source(filename,return)

filename คือ ไฟล์ที่จะแสดง

return คือ กำหนดค่า return
TRUE จะ return highlighted code เป็น string
FALSE จะ print out (Default )


ตัวอย่าง
<?php

show_source("test.php");

?>

 

 


กลับ menu php