ฟังก์ชัน sha1_file()
hash สตริงในไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน sha1_file()

hash คือ การแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลอย่างอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน

sha1 ใช้US Secure Hash Algorithm 1

 

รูปแบบ
sha1(file , raw)

file คือ ที่อยู่ของไฟล์

raw คือ
TRUE - Raw 20 character binary format
FALSE - (Default) เลขฐาน 16 จำนวน 40 ตัวอักษร


ตัวอย่าง
<?php

$filename = "test.txt";
$sha1file = sha1_file($filename);
echo $sha1file;

?>


ผลลัพธ์
f7ff9e8b7bb2e09b70935a5d785e0cc5d9d0abf0

 

test.txt เขียนว่า Hello


กลับ menu php