ฟังก์ชัน sha1()
hash สตริง ด้วยฟังก์ชัน sha1()

hash คือ การแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลอย่างอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน

sha1 ใช้US Secure Hash Algorithm 1

 

รูปแบบ
sha1(string , raw)

string คือ สตริงที่ต้องการ hash

raw คือ
TRUE - Raw 20 character binary format
FALSE - (Default) เลขฐาน 16 จำนวน 40 ตัวอักษร


ตัวอย่าง
<?php

$str = 'Hello';
echo sha1($str,FALSE);

?>


ผลลัพธ์
f7ff9e8b7bb2e09b70935a5d785e0cc5d9d0abf0

 


กลับ menu php