การกำหนดชนิด type ด้วยฟังก์ชัน settype()
การกำหนดชนิด type ด้วยฟังก์ชัน settype()

ฟังก์ชัน settype() ใช้กำหนดชนิดของตัวแปร

type ที่เป็นไปได้คือ
boolean หรือ bool
integer หรือ int
float
string
array
object
null

ตัวอย่าง

<?php

$a="10a";
settype($a,"float");
echo $a;

?>

ผลลัพธ์
10


กลับ menu php