การกำหนด include_path
การกำหนด include_path ด้วย
ฟังก์ชัน set_include_path()

ฟังก์ชัน set_include_path() จะรับพารามิเตอร์เป็น string และ return path เดิมกลับมา


ตัวอย่าง

<?php

$old=set_include_path(get_include_path().";".'C:\AppServ\php5\ext');
echo "old include_path is ".$old;
echo "<BR>";
echo "now include_path is ".get_include_path();

?>

ผลลัพธ์
old include_path is .;C:\php5\pear
now include_path is .;C:\php5\pear;C:\AppServ\php5\ext

จากตัวอย่างเป็นการตั้งค่า include_path ด้วยค่า path เดิมตามด้วย ; แล้ว C:\AppServ\php5\ext


กลับ menu php