ฟังก์ชัน round()
ปัดเศษด้วยฟังก์ชัน round()


ตัวอย่าง
<?php

round(1.4); // 1

round(1.5); // 2

?>


กลับ menu php