ฟังก์ชัน rewind()
กำหนด file pointer ไปที่ตอนต้นของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน rewind()

รูปแบบ
rewind(file)
file คือ resource ของไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","r");
rewind($file);
fclose($file);

?>

 


กลับ menu php