ฟังก์ชัน array_reverse()
ใช้ฟังก์ชัน array_reverse() เพื่อกลับตำแหน่งของ element ใน array

ตัวอย่าง

$a=array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
foreach($a as $aElement){
print $aElement;
}

ผลลัพธ์คือ
0123456789


เมื่อใช้ array_reverse() แล้ว

$reverse=array_reverse($a);
foreach($reverse as $reverseElement){
print $reverseElement;
}

ผลลัพธ์คือ
9876543210

menu php