ตั้งค่า include_path กลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยฟังก์ชัน restore_include_path()
ตั้งค่า include_path กลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยฟังก์ชัน restore_include_path
()

ฟังก์ชัน restore_include_path() จะตั้ง include_path กลับไปเป็นเหมือนกับที่ตั้งไว้ใน php.ini


ตัวอย่าง

<?php

echo get_include_path(); //<--- .;C:\php5\pear
echo "<BR>";

set_include_path('C:\\');
echo get_include_path(); //<--- C:\
echo "<BR>";

restore_include_path();

echo get_include_path(); //<--- .;C:\php5\pear

?>

ผลลัพธ์
.;C:\php5\pear
C:\
.;C:\php5\pearกลับ menu php